FI EN

Asianajotoimisto Simonen & Savolainen Oy:n vastaanottamiin toimeksiantoihin sovellettavat yleiset sopimusehdot (2020)

Ellei toimeksiantosopimuksessa nimenomaisesti toisin sovita, näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimeksi­antajan, josta käytetään jäljempänä nimitystä "Asiakas", ja Asianajotoimisto Simonen & Savolainen Oy:n väliseen sopimukseen.

TOIMEKSISAAJAN TIEDOT

Asianajotoimisto Simonen & Savolainen Oy, y-tunnus 0822906-1, merkitty asianajotoimistojen luetteloon, osoite Kauppakatu 23b A, 80100 Joensuu, puh (013) 129717, . Asianajotoimisto Simonen & Savolainen Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä "Asianajotoimisto".

TOIMEKSIANNON HOITAMINEN

Sovittu asianajotoimeksianto tulee hoitaa ammattitaitoisesti ja huolellisesti hyvää asianajajatapaa noudatta­en. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta www.asianajajaliitto.fi

Toimeksianto on luottamuksellinen. Ellei toisin ole sovittu, Asianajotoimisto voi lähettää salaamattomia sähkö­posteja Asiakkaan ilmoittamaan tai toimeksiannon kuluessa käyttämään sähköpostiosoitteeseen, teksti­vies­te­jä Asiakkaan käyttämään puhelinnumeroon sekä kirjepostia asianajotoimiston lähettäjätiedot näkyen Asiakkaan käyttämään posti- tai katu­osoitteeseen. 

ASIANAJOTOIMISTON VELOITUS

Asianajotoimisto veloittaa tehdystä työstä palkkiona toimeksiannon suorittamishetkellä voimassa olevan hinnas­tonsa mukaisen palkkion, jonka tulee olla kohtuullinen ja hyvän asianajajatavan mukainen. Palkkion lisäksi tehtävän hoidosta voidaan veloittaa kulut, kuten viranomaismaksut, matka- ja majoituskulut sekä posti-, puhelin- ja kopiointikulut. Kulut on yksilöitävä laskussa, ellei Asiakkaan kanssa ole toisin sovittu. Asiakkaalta voidaan vaatia toimeksiannon kuluessa kohtuullista ennakkoa palkkion ja kulujen varalle.

Asiakkaalla voi olla mahdollisuus hakea oikeusapuun tai mahdollisesti tapauk­seen soveltuvaan oikeusturva­vakuutukseen liittyviä etuuksia. Ellei toisin sovita, etuuden hakeminen ja saaminen on Asiakkaan vastuulla. Etuus myönnettäessä oikeusapuasioiden laskutuksessa noudatetaan oikeusapu­asioita koskevaa lakia ja alempia säännöksiä. Oikeusturvaetuuden osalta Asiakas on velvollinen maksamaan Asianajotoimiston palkkion ja kulut siltä osin kuin Asiakkaan vakuutusyhtiö ei niitä korvaa.

TOIMEKSIANNON PÄÄTTYMINEN JA HUOMAUTUSTEN ESITTÄMINEN

Asiakkaalla on oikeus lopettaa toimeksianto koska tahansa. Asianajotoimistolla on oikeus luopua tehtävästä vain hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Toimeksiannon tultua suoritetuksi toimeksianto­sopimus päättyy ilman irtisanomista. 

Jos toimeksianto on vahvistettu muutoin kuin allekirjoitetuin toimeksiantovahvistuksin, Asiakkaan tulee esittää mahdolliset näitä ehtoja koskevat huomautuksensa Asianajotoimistolle sähköpostitse tai muuten kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen lähettämisestä tai toimeksiannon alkamisesta lukien. Muussa tapauk­sessa Asiakkaan katsotaan hyväksyneen nämä yleiset sopimusehdot. 

VASTUUNRAJOITUS, SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Asianajotoimiston ja sen palveluksessa olevien henkilöiden korvausvastuun yhteismäärä mahdollisesta toimeksi­annon yhteydessä aiheutetusta vahingosta on enintään 250.000 euroa. Jos vahinko olisi aiheu­tettu tahallisella tai törkeän huolimattomalla menettelyllä, edellä mainittua vastuunrajoitusta ei sovelleta.

Toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia. Asiakkaan ja Asianajotoimiston väliset mahdolliset erimielisyydet tai vaatimukset, jos niistä ei saataisi sovittua, käsitellään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.